Dessa användarvillkor reglerar förpliktelser och skyldigheter för webbplatsen https://xflirt.se (Hädanefter - "webbplatsen"), mellan ägaren av platsen (hädanefter "ägaren") och den som brukar tjänsten (nedan kallad "användaren"). Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du besöker webbplatsen och/eller brukar tjänsterna på webbplatsen.

Skulle det finnas några punkter i dessa användarvillkor som du”användaren” inte kan godkänna, eller om du har bekymmer att förstå innebörden i dessa villkor, torde du ofördröjligen upphöra med besöket på webbplatsen.

Genom detta eller framtida besök på webbplatsen och/eller brukandet av webbplatsen innebär det att du accepterar dessa användarvillkor utan förbehåll. Villkoren gäller framför alla eventuella andra villkor och överenskommelser mellan ägaren och användaren.

För att kunna nyttja xflirt.se med dess funktioner behöver användarens registrera sig och skapa ett personligt lösenord.

Genom att komma åt webbplatsen godkänner användaren detta avtal.

Genom godkännande av detta avtal bekräftar användaren när denne använder tjänsten att:


1.1 Användares ålder är minst 18 år.
1.2 Användaren har läst villkoren i detta avtal.
1.3 Användaren är ensamt ansvarig för innehållet och materialet som hen publicerar på webbplatsen, samt har den behörighet och datasäkerhet som behövs för detta.
1.4 Bekräftar att Användaren är medveten om att webbplatsen kan innehålla material som endast riktar sig till användare som minst uppnått 18 års ålder.
1.5 Använda webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning inom det aktuella rättsområdet.
1.6 Inte publicera e-postadresser, telefonnummer, hyperlänkar eller annan kontaktinformation som har öppen åtkomst.
1.7 Inte publicera svordomar, förtal riktat mot någon person/personer, barnpornografi eller annat omoraliskt material, detta gäller även i synnerhet material som visar eller främjar våld, grymhet, terror, eller material som är stötande gentemot den mänskliga värdigheten, eller annat material som inte tillåts enligt gällande lagstiftning.
1.8 Inte övertala andra användare samt att inte vilseleda, trakassera eller störa dem, när det från den andra användare klart visar på en motvilja att något sådant som nämnts i ovanstående stycke äger rum. Användare får inte under några omständigheter nyttja tjänsten med syftet att bedriva koppleri ,bordellverksamhet, exploatering av eller häleri.
1.9 Inte, utan ägarens medgivande göra transaktioner eller erbjuda kontrakt med andra användare i förhållande till alla verk eller tjänster, såväl som varor, använda webbplatsen för spridning av reklammaterial eller olagligt material eller propaganda.
1.10 Tillåter ägaren till webbplatsen att med ensamrätt distribuera, reproducera, översätta och anpassa såväl som att rapportera material som lagts upp på webbplatsen eller överlämnas till dem av ägaren på annat sätt, kabel, tråd eller digitalt.
1.11 Skulle något villkor(bestämmelse) i detta avtal förklaras ogiltig, oskälig eller sakna laga kraft fattad av behörig domstol (paragraf 6.6), torde övriga villkor fortsatt vara giltiga och det oglitliga, oskäliga avtalsvillkoret (bestämmelsen) konverteras till ett giltigt avtalsvillkor som reflekterar den ursprungliga andemeningen från ägaren.

Wepplatsens Innehåll

2.1 xflirt.se har som mål att göra det möjligt för användare att på webbplatsen ”xflirt.se” kommunicera med varandra. Huvudsyftet med plattformen är att få olika användare i kontakt med andra användare så att de kan kommunicera med varandra på webbplatsen.
2.2 Huvudsyftet för tjänsten är inte att skapa verklig kontakt utanför webbplatsen mellan en användare och andra användare av webbplatsen. Dock är det tillåtet för användaren att upprätta verklig kontakt med andra användare utanför webbplatsen. Ägaren kan dock inte på något sätt säkerhetsälla eller garantera att sådan verklig kontakt kan upprättas via webbplatsen.
2.3 Ägaren förbehåller sig rätten att själv skapa profiler på webbplatsen och att skicka meddelanden till användaren genom dessa konton. Genom att acceptera dessa användarvillkor förstår och accepterar användaren att en del av profilerna på webbplatsen därför är fiktiva och att de har skapats endast i underhållningssyfte. Det går därmed inte att träffa dessa profiler i verkligheten utanför webbplatsen eller att kommunicera med dessa profiler utanför webbplatsen.
2.4 Användaren har inte rätt att skapa konton för andra, överföra ett konto eller låta andra personer använda sitt konto. Om uppgifterna om användaren av någon anledning inte längre är korrekta eller fullständiga, måste användaren ändra uppgifterna så att de återigen blir aktuella. Om användaren utger oriktiga eller ofullständiga personuppgifter och ägaren beslutar att de tillhandahållna uppgifterna ej är riktiga eller ofullständiga, kan ägaren avsluta eller blockera användarens kontot.
2.5 Användaren har det fulla ansvaret för att hålla sitt lösenord säkert. Användaren bär även det fulla ansvaret för användningen av kontot av tredje part, oavsett hur tillgången till kontot har skett. I händelse av misstänkt missbruk av kontot ska användaren omedelbart informera ägaren.
2.6 Ägaren kan aldrig hållas ansvariga för användarens användning eller olämplig användning av kontot.
2.7 Ägaren nyttjar webbplatser som tillhör tredje part för att skicka besökare till webbplatsen, antingen mot en betalning eller gratis. Dessa tredje parter arrangerar så kallade hyperlänkar och bär själva ansvaret för innehållet på webbplatsen och för hur de skickar vidare användare till xflirt.se. genom hyperlänkar.
2.8 Ägaren kan under inga omständigheter hållas ansvarig för störningar eller problem, som påverkar tillgängligheten till webbplatsen för användaren.
2.9 När användaren skapar ett konto på webbsidan garanterar användaren att de uppgifter som lämnats är korrekta och sanningsenliga. Användaren är skyldig att omedelbart informera ägaren om uppgifter som lämnats i samband med registreringen ändrats-s samt att själv uppdatera sina användar uppgifter .

Ägaren förbehåller sig rätten att:

3.1 Uppdatera webbplatsen
3.2 Förse såväl gratis och betaltjänster till användarna (nedan kallade "Tjänsterna").
3.3 Göra ändringar i detta avtal ensidigt närsomhelst. Det är användarens ansvar att i tid och otid granska dessa villkor. Om användaren fortsätter att använda webblplatsen efter datumet för ikraftträdande ändringar av avtalsvillkoren , godkänner användaren dessa ändringar utan förbehåll.
3.4 Ändra typ och pris för tjänsterna och tidpunkten för när så ska ske.
3.5 Ta bort eller redigera innehåll som har publicerats av Användaren på webbplatsen, om de inte överensstämmer med villkoren i detta avtal, eller anses vara skadliga för såväl ägaren eller tredje part.
3.6 Använda användarens personuppgifter som publicerats av användaren på webbplatsen för att använda dessa uppgifter för kommersiella syften, posta på partner webbplatser och för andra ändamål.
3.7 Överföra rättigheter från en användare enligt detta avtal till tredje part för genomförandet av detta avtal utan användares samtycke.

Ägare är inte ansvarig för:

4.1 Eventuella skador såväl direkta som indirekta, eller förlust av information eller för skada som uppstått när personer eller användare använt sig av webbplatsens tjänster, inklusive användning av mobilkommunikation och andra telekommunikationsmedel.
4.2 Korrekta uppgifter och innehållet i material (såsom dess riktighet och aktualitet) som publiceras av användarna på webbplatsen.
4.3 Överträdelse av användarens upphovsrätt och andra rättigheter till tredje part genom att publicera material som är olämpligt för den gällande lagstiftningen (inklusive upphovsrätt) Inlagd på webbplatsen eller på annat sätt överförd till ägaren. Om du som privatperson eller kommersiell aktör hävdar att avbildningar och verk inkräktar på din äganderätt, ber vi dig att skyndsamt kontakta ägaren till webbplatsen.

Betaltjänster:

Betalning via kredit/debet kort
Det krävs ”krediter” en virutell valuta på webbplatsen för att kunna chatta, flirta, och få tillgång till webbplatsens alla funktioner.
5.1 Användaren kan välja att fylla på så kallade ”Krediter” för att kunna chatta, flirta, och få tillgång till webbplatsens alla funktioner. Dessa ”Krediter” finns att köpa i olika paket varav priset för dessa varierar och finns att tillgå på betalningssidan.
5.2 En användare har rätt till full återbetalning inom 14 dagar från dess att köpet ägde rum, såtillvida inte användaren väljer att nyttja någon av de produkter som användaren köpt. Om så är fallet försvinner rätten till återbetalning. Det är upp till användaren att informera ägaren om att köpet ska återgå till användaren. Ägaren har en skyldighet att återbetalning ska äga rum inom maximalt 1 månad från dess att köpet ingåtts.
5.2.1 Ifall att en betalningstvist mellan användare och ägaren uppstår/föreligger, är uppgifterna från ägaren utslagsgivande när det gäller bestämmandet av det faktiska beloppet, såtillvida att inte användaren kan påvisa att uppgifterna som ägaren hänvisat till är felaktiga.
5.3 Om användaren tar bort sitt konto, tar användaren även bort innestående krediter. Användaren kan då inte göra anspråk på någon innestående kredit om kontot tagits bort.

Tvister och klagomål:


6.1 Med tanke på att ägaren till webbplatsen inte är involverad i kommunikationen mellan användarna på webbplatsen frånsäger sig ägaren alla typer av ansvar eller skador såväl direkt som indirekt i enlighet med detta avtal.
6.2 Vid klagomål från användaren av webbplatsen vid brukandet av denna kommer ägaren till webbplatsen att ta detta på största möjliga allvar.
6.3 Klagomål kan och ska endast återges skriftligt av användaren till ägaren av webbplatsen.
6.4 Det ankommer ägaren till webbplatsen att så snart det är möjligt försöka finna en lösning på klagomålet.
6.5 Om användaren och ägaren inte kan finna en lösning på problemet kan användaren vända sig till Israels konsumentråd https://www.consumers.org.il/category/en-consumers
6.6 Dessa användarvillkor och all användning/brukande av webbplatsen och dess tjänster lyder och regleras av lagarna i landet Israel . Det är endast hos en Israelisk domstol som eventuell talan med anspråk kan föras.

Immateriell egendom

7.1 Alla information som finns att tillgå på webbplatsen är ägaren till xflirt.se immateriella egendom eller dess licensutgivare och får således inte under några omständigheter reproduceras för privata eller kommersiella ändamål.
7.2 Skulle ägaren till webbplatsen bli informerad om att ett visst slag av material på webbplatsen såsom bilder, texter eller länkar kan vara kränkande till sin natur, förbehåller sig ägaren att så snart det är möjligt ta bort sådant innehåll. Det finns dock inte någon skyldighet för ägaren att genomföra detta om det inte skulle vara uppenbart att materialet är av den karaktären att det inte råder någon tvekan om materialet är kränkande till sin natur.

Överträdelse av dessa villkor

8.1 Om det framkommer att överträdelse av dessa villkor äger/ägt rum, eller andra handlingar som är likgiltigt med att ett brott begåtts/bedrägliga till sin natur, förbehåller sig ägaren till webbplats att utan samtycke eller omen, blockera medlemskapet i samma stund för användaren. Innestående ”Krediter” kommer därmed anses vara förbrukade och oåtergivliga.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till support@xflirt.se