Detta avtal reglerar förpliktelser och skyldigheter för webbplatsen https://xflirt.se/ (Hädanefter - "webbplatsen"), mellan ägaren av platsen (hädanefter "ägaren") och den som brukar tjänsten (nedan kallad "användaren"). 

Genom att komma åt webbplatsen godkänner användaren detta avtal.

Genom godkännande av detta avtal bekräftar användaren när denne använder tjänsten att: 

1.1 Hens ålder är minst 18 år.
1.2 Hen har läst villkoren i detta avtal. 
1.3 Hen är ensamt ansvarig för innehållet och materialet som hen publicerar på webbplatsen, samt har den behörighet och datasäkerhet som behövs för detta.
1.4 Bekräftar att hen är medveten om att webbplatsen kan innehålla material som endast riktar sig till användare som minst uppnått 18 års ålder.
1.5 Använda webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning inom det aktuella rättsområdet.
1.6 Inte publicera e-postadresser, telefonnummer, hyperlänkar eller annan kontaktinformation som har öppen åtkomst. 
1.7 Inte publicera svordomar, förtal riktat mot någon person/personer, barnpornografi eller annat omoraliskt material, detta gäller även i synnerhet material som visar eller främjar våld, grymhet, terror, eller material som är stötande gentemot den mänskliga värdigheten, eller annat material som inte tillåts enligt gällande lagstiftning.
1.8 Inte övertala andra användare samt att inte vilseleda, trakassera eller störa dem, när det från den andra användare klart visar på en motvilja att något sådant som nämnts i ovanstående stycke äger rum. Användare får inte under några omständigheter nyttja tjänsten med syftet att bedriva koppleri eller häleri.
1.9 Inte, utan ägarens medgivande göra transaktioner eller erbjuda kontrakt med andra användare i förhållande till alla verk eller tjänster, såväl som varor, använda webbplatsen för spridning av reklammaterial eller olagligt material eller propaganda. 
1.10 Tillåter ägaren till webbplatsen att med ensamrätt distribuera, reproducera, översätta och anpassa såväl som att rapportera material som lagts upp på webbplatsen eller överlämnas till dem av ägaren på annat sätt, kabel, tråd eller digitalt, Vilket innebär att någon person får tillgång till den online från var som helst och när som helst efter eget val (rätten att göra allmänheten tillgänglig). 

Ägaren förbehåller sig rätten att:

2.1 Uppdatera webbplatsen
2.2 Förse såväl gratis och betaltjänster till användarna (nedan kallade "Tjänsterna").
2.3 Göra ändringar i detta avtal ensidigt närsomhelst. Det ankommer användaren att hela tiden hålla sig uppdaterad med gällande avtal mellan ägaren och användaren.
2.4 Ändra typ och pris för tjänsterna och tidpunkten för när så ska ske. 
2.5 Ta bort eller redigera innehåll som har publicerats av Användaren på webbplatsen, om de inte överensstämmer med villkoren i detta avtal, eller anses vara skadliga för såväl ägaren eller tredje part. 
2.6 Använda användarens personuppgifter, såväl som material som publicerats av Användaren på webbplatsen som är offentligt tillgänglig, särskilt för att använda detta material i kommersiella syften, posta på partnerwebbplatser och för andra ändamål.
2.7 Överföra rättigheter från en användare enligt detta avtal till tredje part för genomförandet av detta avtal utan användares samtycke.

Ägare är inte ansvarig för:

3.1 Eventuella skador såväl direkta som indirekta, eller förlust av information eller för skada som uppstått när personer eller användare använt sig av webbplatsens tjänster, inklusive användning av mobilkommunikation och andra telekommunikationsmedel.
3.2 Korrekta uppgifter och innehållet i material (såsom dess riktighet och aktualitet) som publiceras av användarna på webbplatsen.
3.2.1 En del användare är så kallade självskapade profiler på uppdrag av ägaren. Dessa profiler är endast till för virtuella upplevelser och möten, det går därmed inte att möta dessa användare utanför webbplatsen.
3.3 Överträdelse av användarens upphovsrätt och andra rättigheter till tredje part genom att publicera material som är olämpligt för den gällande lagstiftningen (inklusive upphovsrätt) Inlagd på webbplatsen eller på annat sätt överförd till ägaren. Om du som privatperson eller kommersiell aktör hävdar att avbildningar och verk inkräktar på din äganderätt, ber vi dig att skyndsamt kontakta ägaren till webbplatsen.

Betaltjänster:

Betalning via kredit/debet kort
4.2.1 Användaren kan välja att fylla på så kallade ”Krediter” för att kunna chatta, flirta, och få tillgång till webbplatsens alla funktioner. Dessa ”Krediter” finns att köpa i olika paket varav priset för dessa varierar och finns att tillgå på betalningssidan.
4.2.2 En användare har rätt till full återbetalning inom 14 dagar från dess att köpet ägde rum, såtillvida inte användaren väljer att nyttja någon av de produkter som användaren köpt. Om så är fallet försvinner rätten till återbetalning. Det är upp till användaren att informera ägaren om att köpet ska återgå till användaren. Ägaren har en skyldighet att återbetalning ska äga rum inom maximalt 1 månad från dess att köpet ingått.

Tvister och klagomål:

5.1 Med tanke på att ägaren till Webbplatsen inte är involverad i kommunikationen mellan användarna på webbplatsen frånsäger sig ägaren alla typer av ansvar eller skador i enlighet med detta avtal.
5.2 Vid klagomål från användaren av webbplatsen vid brukandet av denna kommer ägaren till webbplatsen att ta detta på största möjliga allvar.
5.2.1 Klagomål kan och ska endast återges skriftligt av användaren till ägaren av webbplatsen.
5.2.2 Det ankommer ägaren till webbplatsen att så snart det är möjligt försöka finna en lösning på klagomålet.

Immateriell egendom

6.1 Alla information som finns att tillgå på webbplatsen är ägaren till xflirt.se immateriella egendom eller dess licensutgivare och får således inte under några omständigheter reproduceras för privata eller kommersiella ändamål.
6.2 Skulle ägaren till webbplatsen bli informerad om att ett visst slag av material på webbplatsen såsom bilder, texter eller länkar kan vara kränkande till sin natur, förbehåller sig ägaren att så snart det är möjligt ta bort sådant innehåll. Det finns dock inte någon skyldighet för ägaren att genomföra detta om det inte skulle vara uppenbart att materialet är av den karaktären att det inte råder någon tvekan om materialet är kränkande till sin natur.


Överträdelse av dessa villkor

7.1 Om det framkommer att överträdelse av dessa villkor äger/ägt rum, eller andra handlingar som är likgiltigt med att ett brott begåtts/bedrägliga till sin natur, förbehåller sig ägaren till webbplats att utan samtycke eller omen, blockera medlemskapet i samma stund för användaren. Innestående ”Krediter” kommer därmed anses vara förbrukade och oåtergivliga.