Dessa användarvillkor reglerar förpliktelser och skyldigheter för webbplatsen https://xflirt.se (Hädanefter - "webbplatsen"), mellan ägaren av platsen (hädanefter "ägaren") och den som brukar tjänsten (nedan kallad "användaren"). Läs igenom dessa användarvillkor noggrant innan du besöker webbplatsen och/eller brukar tjänsterna på webbplatsen.

Skulle det finnas några punkter i dessa användarvillkor som du”användaren” inte kan godkänna, eller om du har bekymmer att förstå innebörden av dessa villkor, torde du ofördröjligen upphöra med besöket på webbplatsen.

Genom detta eller framtida besök på webbplatsen och/eller brukandet av webbplatsen innebär det att du accepterar dessa användarvillkor utan förbehåll. Villkoren gäller framför alla eventuella andra villkor och överenskommelser mellan ägaren av xflirt.se och användaren.

För att kunna nyttja xflirt.se med dess funktioner behöver användaren registrera sig och skapa ett personligt lösenord.

Definitioner:

Användaren: Personen som nyttjar, brukar, använder eller får åtkomst till xflirt.se

Användarkonto: Det konto som användaren har skapat för att kunna nyttja webbplatsen och få tillgång till medlemsdatabasen.

Innehåll: Innehållet på webbplatsen xflirt.se

Krediter: Virtuella valutan som krävs för att kommunicera med andra medlemmar mm.

Ägaren: Ägaren, ansvarig för webbplatsen xflirt.se

Tjänsterna/Tjänster: Den tjänst som som ägaren tillhandahåller användaren genom en plattform för att kommunicera med andra medlemmar samt övrigt innehåll.

Genom att komma åt, ansluta, bruka webbplatsen godkänner användaren detta avtal.

Genom godkännande av detta avtal bekräftar användaren när denne använder tjänsten att:

1.1 Användares ålder är minst 18 år.

1.2 Användaren har läst villkoren i detta avtal.

1.3 Användaren är ensamt ansvarig för innehållet och materialet som denne publicerar på webbplatsen, samt att användare har den behörighet och datasäkerhet som behövs för detta.

1.4 Bekräftar att Användaren är medveten om att webbplatsen kan innehålla material som endast riktar sig till användare som minst uppnått 18 års ålder.

1.5 Använda webbplatsen i enlighet med gällande lagstiftning inom det aktuella rättsområdet.

1.6 Inte publicera e-postadresser, telefonnummer, hyperlänkar eller annan kontaktinformation som har öppen åtkomst i användarkontot.

1.7 Inte publicera svordomar, förtal riktat mot någon person/personer, barnpornografi eller annat omoraliskt material, detta gäller även i synnerhet material som visar eller främjar våld, grymhet, terror, eller material som är stötande gentemot den mänskliga värdigheten, eller annat material som inte tillåts enligt gällande lagstiftning.

1.8 Inte övertala andra användare samt att inte vilseleda, trakassera eller störa dem, när det från den andra användare klart visar på en motvilja att något sådant som nämnts i ovanstående stycke äger rum. Användare får inte under några omständigheter nyttja tjänsten med syftet att bedriva koppleri, prostitution, bordellverksamhet, exploatering, eller häleri.

1.9 Inte, utan ägarens medgivande göra transaktioner eller erbjuda kontrakt med andra användare i förhållande till alla verk eller tjänster, såväl som varor, använda webbplatsen för spridning av reklammaterial eller olagligt material eller propaganda.

1.10 Inte överföra virus eller andra dator instruktioner, tekniska medel som skadar eller stör användningen av xflirt.se samt dess system samt att inte använda någon robot, eller annat automatiserat sätt för att komma åt xflirt.se webbplats eller tjänster för något ändamål utan xflirt.se skriftliga tillstånd.

1.11 Inte försöka få obehörig åtkomst till tjänsterna, användarkonton, datorsystem eller nätverk som är anslutna till tjänsterna genom hacking, brute force eller någon annan metod.

1.12 Inte försöka kringgå tekniska implemnteringar som xflirt.se genomför/genomfört.

1.13 Inte att på annat sätt bryta mot eller kringgå dessa villkor.

1.14 Tillåter xflirt.se att med ensamrätt distribuera, reproducera, översätta och anpassa såväl som att rapportera material som lagts upp på webbplatsen eller överlämnas till xflirt.se på annat sätt, kabel, tråd eller digitalt.

1.15 Skulle något villkor(bestämmelse) i detta avtal förklaras ogiltig, oskälig eller sakna laga kraft fattad av behörig domstol (paragraf 6.6), torde övriga villkor fortsatt vara giltiga och det oglitliga, oskäliga avtalsvillkoret (bestämmelsen) konverteras till ett giltigt avtalsvillkor som reflekterar den ursprungliga andemeningen från ägaren.

Wepplatsens Innehåll

2.1 xflirt.se har som mål att göra det möjligt för användare att på webbplatsen ”xflirt.se” kommunicera med varandra. Huvudsyftet med plattformen är att få olika användare i kontakt med andra användare så att de kan kommunicera digtalt med varandra på webbplatsen.

2.2 Huvudsyftet för tjänsten är inte att skapa verklig kontakt utanför webbplatsen mellan en användare och andra användare av webbplatsen. Dock är det tillåtet för användaren att upprätta verklig kontakt med andra användare utanför webbplatsen. Ägaren kan dock inte på något sätt säkerhetsälla eller garantera att sådan verklig kontakt kan upprättas via webbplatsen.

2.3 xflirt.se förbehåller sig rätten att själv skapa profiler på webbplatsen och att skicka meddelanden till användaren genom dessa konton. Genom att acceptera dessa användarvillkor förstår och accepterar användaren att en del av profilerna på webbplatsen därför är fiktiva och att de har skapats endast i underhållningssyfte. Det går därmed inte att träffa dessa profiler i verkligheten utanför webbplatsen eller att kommunicera med dessa profiler utanför webbplatsen.

2.3.1 xflirt.se kan komma att använda de fiktiva profilerna i maknadsföringssyfte, för att förbättra tjänstens funktionalitet samt för underhållning. De fiktiva profilerna existerar inte i verkligheten och kommunikation med dessa fiktiva profiler är inte möjligt utanför webbplatsen.

2.4. Användaren har inte rätt att skapa konton för andra, överföra ett konto eller låta andra personer använda sitt konto. Om uppgifterna om användaren av någon anledning inte längre är korrekta eller fullständiga, måste användaren ändra uppgifterna så att de återigen blir aktuella. Om användaren utger oriktiga eller ofullständiga personuppgifter och ägaren beslutar att de tillhandahållna uppgifterna ej är riktiga eller ofullständiga, kan ägaren avsluta eller blockera användarens kontot.

2.5. Användaren har det fulla ansvaret för att hålla sitt lösenord säkert. Användaren bär även det fulla ansvaret för användningen av kontot av tredje part, oavsett hur tillgången till kontot har skett. I händelse av misstänkt missbruk av kontot ska användaren omedelbart informera xflirt.se.

2.6 Ägaren nyttjar webbplatser som tillhör tredje part för att skicka besökare till webbplatsen, antingen mot en betalning eller gratis. Dessa tredje parter arrangerar så kallade hyperlänkar och bär själva ansvaret för innehållet på webbplatsen och för hur de skickar vidare användare till xflirt.se. genom hyperlänkar.

2.7 När användaren skapar ett konto på webbsidan garanterar användaren att de uppgifter som lämnats är korrekta och sanningsenliga. Användaren är skyldig att omedelbart informera ägaren om uppgifter som lämnats i samband med registreringen ändrats-s samt att själv uppdatera sina användar uppgifter .

2.8 Ägaren bedriver en central medlemsdatabas som nyttjas på flera webbplatser. Användarens profil kommer därför att vara tillgänglig på andra webbplatser tillhörande ägaren. Användaren kan därmed logga in på någon av dessa partners webbplatser utan att behöva skapa ett konto.

Ägaren förbehåller sig rätten att:

3.1 Uppdatera webbplatsen

3.2 Förse såväl gratis och betaltjänster till användarna (nedan kallade "Tjänsterna").

3.3 Göra ändringar i detta avtal ensidigt närsomhelst. Det är användarens ansvar att i tid och otid granska dessa villkor. Om användaren fortsätter att använda webblplatsen efter datumet för ikraftträdande ändringar av avtalsvillkoren , godkänner användaren dessa ändringar utan förbehåll.

3.4 Ändra typ och pris för tjänsterna och tidpunkten för när så ska ske.

3.5 Ta bort eller redigera innehåll som har publicerats av användaren på webbplatsen, om de inte överensstämmer med villkoren i detta avtal, eller anses vara skadliga för såväl ägaren eller tredje part.

3.6 Använda användarens personuppgifter som publicerats av användaren på webbplatsen för att använda dessa uppgifter för kommersiella syften, posta på partner webbplatser och för andra ändamål.

3.7 Överföra rättigheter från en användare enligt detta avtal till tredje part för genomförandet av detta avtal utan användares samtycke.

3.8 xflirt.se förbehåller sig rätten att vägra brukande av dess tjänster, stänga av konton eller begränsa åtkomsten till tjänsterna efter eget gottfinnande på grund av brott mot dessa villkor. Sådan avstängning eller åtkomstbegränsning kan implementeras av xflirt.se direkt och utan någon förvarning, meddelande eller återbetalning. xflirt.se kan stänga av användarens konto och i vissa fall begära förtydligande, genomföra utredning eller begära att användarens tydliggör sina handlingar och tillhandahåller ytterligare information. Om användarens konto har stängts av måste denna kontakta oss för mer information. xflirt.se kan stänga av användarens konto under en rimlig tid innan vi avslutar ett användarkonto permanent.

3.9 Ta bort användarkonton som har varit inaktiva i mer än sex (6) månader, eventuella innestående krediter och innehåll på användarkontot kommer att raderas och inte vara tillgänligt på nytt. För att återigen bli medlem behver användaren skapa ett nytt användarkonto. Med begreppet inaktiv menas att användaren inte har loggat in på sitt användarkonto under den angivna tidsperioden om sex (6) månader.

xflirt.se är inte ansvarig för:

4.1 Eventuella skador såväl direkta som indirekta, eller förlust av information eller för skada som uppstått när användaren använt sig av webbplatsens tjänster, inklusive användning av mobilkommunikation och andra telekommunikationsmedel. Under inga sakförhållanden har xflirt.se ansvaret för såväl direkta som indirekta skador gentemot användaren vid användning/brukande av tjänsten på webbplatsen, så långt gällande lagstiftning inom jurisdiktionen tillåter.

4.2 Korrekta uppgifter och innehållet i material (såsom dess riktighet och aktualitet) som publiceras av användarna på webbplatsen.

4.3 Överträdelse av användarens upphovsrätt och andra rättigheter till tredje part genom att publicera material som är olämpligt för den gällande lagstiftningen (inklusive upphovsrätt) Inlagd på webbplatsen eller på annat sätt överförd till ägaren. Om du som privatperson eller kommersiell aktör hävdar att avbildningar och verk inkräktar på din äganderätt, ber vi dig att skyndsamt kontakta ägaren till webbplatsen.

4.4 xflirt.se kan under inga omständigheter hållas ansvarig för störningar eller problem, som påverkar tillgängligheten till webbplatsen för användaren.

4.5. Det är på användarens egen bekostnad och risk denne brukar/använder tjänsterna på webbplatsen xflirt.se Användaren godkänner att inte hålla ”xflirt.se” dess dotterbolag, befattningshavare, styrelseledamöter, anställda, ombud, distributörer, underleverantörer och licensinnehavare, ansvariga för användarens handlingar, försummerlser, förluster, brister, skador, skulder, kostnader, fordringar, krav, och utgifter (inklusive, utan begränsning, rimliga advokatarvode, expertvittnesavgifter och utgifter) som uppkommit på grund av eller på något sätt relaterat till användarens brott mot dessa villkor, dennes användning av tjänsterna, eller någon av användarens andra handlingar eller utelämnanden.

Betaltjänster:

Betalning via kredit/debet kort
Det krävs ”krediter” en virutell valuta på webbplatsen för att kunna chatta, flirta, och få tillgång till webbplatsens alla funktioner.

5.1 Användaren måste fylla på så kallade ”Krediter” för att kunna chatta, flirta, och få tillgång till webbplatsens alla funktioner. Dessa ”Krediter” finns att köpa i olika paket varav priset för dessa varierar och finns att tillgå på betalningssidan. Användaren köper dessa ”Krediter” genom att erlägga betalning i Valutan Svensk krona.

5.1.2 För att användaren ska kunna köpa ”krediter” kommer denne att bli omdirigerad till extern betalningsleverantör för att genomföra köpet. De åligger Användaren att själv läsa den externa betalningsleverantörens villkor vid köp av krediter.

5.2 En användare har rätt till full återbetalning inom 14 dagar från dess att köpet ägde rum, såtillvida inte användaren väljer att nyttja någon av de produkter som användaren köpt. Om så är fallet försvinner rätten till återbetalning. Det är upp till användaren att informera xflirt.se om att köpet ska återgå till användaren.

5.2.1 Ifall att en betalningstvist mellan användare och xflirt.se uppstår/föreligger, är uppgifterna från ägaren utslagsgivande när det gäller bestämmandet av det faktiska beloppet, såtillvida att inte användaren kan påvisa att uppgifterna som ägaren hänvisat till är felaktiga.

5.3 Om användaren tar bort sitt konto, tar användaren även bort innestående krediter. Användaren kan då inte göra anspråk på någon innestående kredit om kontot tagits bort.

Tvister och klagomål:

6.1 Med tanke på att ägaren till webbplatsen inte är involverad i kommunikationen mellan användarna på webbplatsen frånsäger sig ägaren alla typer av ansvar eller skador såväl direkt som indirekt i enlighet med detta avtal

6.2 Vid klagomål från användaren av webbplatsen vid brukandet av denna kommer ägaren till webbplatsen att ta detta på största möjliga allvar.

6.3 Klagomål kan och ska endast återges skriftligt av användaren till ägaren av webbplatsen.

6.4 Det ankommer ägaren till webbplatsen att så snart det är möjligt försöka finna en lösning på klagomålet.

6.5 Om användaren och ägaren inte kan finna en lösning på problemet kan användaren vända sig till Israels konsumentråd https://www.consumers.org.il/category/en-consumers

6.6 Dessa användarvillkor och all användning/brukande av webbplatsen och dess tjänster lyder och regleras av lagarna i landet Israel. Det är endast hos en Israelisk domstol som eventuell talan med anspråk kan föras. Användare godkänner att endast allmän domstol i jurisdiktionen Israel kommer att ha exklusiv behörighet att avgöra/ besluta/ över alla tvister som uppstår på grund av eller på något sätt relaterar till dessa villkor eller tjänsterna.

Klausul mot grupptalan

Om tillämplig jurisidktion för detta avtal tillåter ( avsnitt 6.6) är det inte tillåtet med grupptalan, gruppövergripande skiljedomar, privata advokaträttsliga åtgärder och alla andra förfaranden där någon agerar som representant för en person. Om inte både användaren och xflirt.se är överens, får ingen skiljeman eller domare konsolidera mer än en persons anspråk eller på annat sätt leda någon form av representant eller klassförfarande.

Immateriell egendom

7.1 Alla information som finns att tillgå på webbplatsen är ägaren till xflirt.se immateriella egendom eller dess licensutgivare och får således inte under några omständigheter reproduceras för privata eller kommersiella ändamål.

7.2 Skulle ägaren till webbplatsen bli informerad om att ett visst slag av material på webbplatsen såsom bilder, texter eller länkar kan vara kränkande till sin natur, förbehåller sig ägaren att så snart det är möjligt ta bort sådant innehåll. Det finns dock inte någon skyldighet för ägaren att genomföra detta om det inte skulle vara uppenbart att materialet är av den karaktären att det inte råder någon tvekan om materialet är kränkande till sin natur.

Överträdelse av dessa villkor

8.1 Om det framkommer att överträdelse av dessa villkor äger/ägt rum, eller andra handlingar som är likgiltigt med att ett brott begåtts/bedrägliga till sin natur, förbehåller sig ägaren till webbplats att utan samtycke eller omen, blockera medlemskapet i samma stund för användaren. Innestående ”Krediter” kommer därmed anses vara förbrukade och oåtergivliga.

Diverse

9.1 Användare får inte överföra/ överlåta dessa villkor eller några rättigheter eller intressen enligt dessa villkor eller delegera några skyldigheter som ska utföras under dessa villkor utan xflirt.se skriftliga förhandsgodkännande. xflirt.se kan överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt dessa villkor till utvalda tredje parter utan ditt samtycke, inklusive men inte begränsat till, i fall av företagsomorganisation, sammanslagning, förvärv, försäljning eller överföring av alla eller i huvudsak alla företagets tillgångar.

9.2 För alla ändamål ska den engelskspråkiga versionen av dessa villkoren vara det ursprungliga, styrande avtalet och förståelsen mellan användaren och xflirt.se. I händelse av konflikt mellan den engelskspråkiga version av villkoren och eventuell efterföljande översättning till den svenska, ska den engelskspråkiga versionen tillämpas.

Kontakta oss

Du kan kontakta oss genom att skicka e-post till support@xflirt.se
Vi kommer att hantera din förfrågan utan dröjsmål, obeservera dock att det kan ta upp till 5 arbetsdagar för oss att hantera din förfrågan.